Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van HOLLANDinrichters B.V., gevestigd te Zoetermeer.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door HOLLANDinrichters B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2    Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook wordt door HOLLANDinrichters B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar haar voorwaarden bindt HOLLANDinrichters B.V. dan ook niet, tenzij het tegendeel bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Een door de opdrachtgever gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3    De opdrachtgever met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met HOLLANDinrichters B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1    HOLLANDinrichters B.V: HOLLANDinrichters.
2.2    De opdrachtgever/afnemer: de opdrachtgever.
2.3    De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die opdracht geeft voor het uit te voeren werk.
2.4    Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

Artikel 3 - Offertes en/of aanbiedingen en overeenkomsten

3.1    Alle offertes en/of aanbiedingen van HOLLANDinrichters zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal vier weken te rekenen vanaf de datum van de offerte, of in het geval van aanbiedingen zolang de aanbieding van kracht is.
3.2    De in de offerte en/of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3.3    De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende overeenkomst of een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen blijven voorbehouden.
3.4    Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door HOLLANDinrichters, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door HOLLANDinrichters.
3.5    Elke aanbieding is, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij HOLLANDinrichters geldende werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren om, wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:

-    30% op normale werkdagen, met dienverstanden dat gedurende de nachttoeslag 40% bedraagt;
-    60% op zaterdag tot 12:00 uur, 100% na 12:00 uur;
-    100% op zon- en feestdagen.
Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden reistijden doorbelast.

Artikel 4 - Prijs

4.1    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2    Indien HOLLANDinrichters met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, hebben prijswijzigingen ter zake van prijsbepalende factoren geen invloed op de overeengekomen prijs, indien deze prijswijzigingen zich voordoen binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst tussen HOLLANDinrichters en de opdrachtgever.
4.3    HOLLANDinrichters mag wijzigingen in de arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, die de fabrikant aan haar in rekening brengt voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie besteedt respectievelijk gebruikt worden en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.4    Eventuele installatie- en montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering (af-magazijn) te maken kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 5 - Levering

5.1    Onder levering wordt verstaan: de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen, die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.
5.2    Alle door HOLLANDinrichters gedane opgaven van leveringstermijnen in de offertes en/of aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld op basis van gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst bij HOLLANDinrichters bekend waren en zullen steeds zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
5.3    Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever HOLLANDinrichters derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van enige termijn zullen de opdrachtgever en HOLLANDinrichters zo spoedig met elkaar in overleg treden.
5.4    Bij leveranties ter waarde van meer dan € 2.000,00 door HOLLANDinrichters aan de opdrachtgever geldt "levering franco". HOLLANDinrichters heeft aan zijn leveringsvoorwaarden voldaan, indien zij de producten in Nederland, "franco thuis" (hal begane grond) en buiten Nederland, "franco Nederlandse grens" heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen.
5.5    De bepaling van de wijze van transport, alsmede het aanwijzen van de transporteur geschiedt bij uitsluiting door HOLLANDinrichters, mede in verband met het feit dat de aard van de door HOLLANDinrichters geleverde goederen zorgvuldig transport noodzakelijk maakt. HOLLANDinrichters behoudt zich het recht voor om na overleg met de opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
5.6    De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a.    de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
b.    de dag van ontvangst door de opdrachtgever van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
c.    de dag van de vervulling van de voor aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d.    de dag van ontvangst door HOLLANDinrichters van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5.7    Bij overschrijding van de vermoedelijke danwel vast overeengekomen levertijd is HOLLANDinrichters in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Bij een overeenkomst met een consument is HOLLANDinrichters terzake slechts gehouden die schade te vergoeden, die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij HOLLANDinrichters mede gezien het feit van aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
5.8    De opdrachtgever is verplicht tot afname van de gekochte producten op de overeengekomen plaats. Bij gebreke daarvan is HOLLANDinrichters gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van HOLLANDinrichters te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen, een en ander onverminderd de aan HOLLANDinrichters verder toekomende rechten.
5.9    HOLLANDinrichters is in geen geval tot enige nalevering verplicht.

Artikel 6 - Montage

6.1    Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van HOLLANDinrichters geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 5 in rekening worden gebracht.
6.2    Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan HOLLANDinrichters geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
6.3    Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
a.    dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van HOLLANDinrichters behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
b.    dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten, waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c.    dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
d.    dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, evenals de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor HOLLANDinrichters toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.


Artikel 7- Proefopstellingen

7.1    Indien dat door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
7.2    Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 7.500,00 exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
7.3    Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal HOLLANDinrichters, onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen pas afzonderlijk in rekening worden gebracht, indien de opdrachtgever heeft aangegeven de producten te willen behouden.
7.4    De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 8 - Betaling, opschorting, rente en incassokosten

8.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
a.    tot € 10.000,00 exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 5 lid 4;
b.    vanaf € 10.000,00 of meer exclusief omzetbelasting:
- 30% bij opdracht;
- 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten;
- 10% zodra er geleverd is conform artikel 5 lid 4;
c.    wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is.
8.2    Betaling dient op de door HOLLANDinrichters redelijkerwijs aan te geven wijze binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijk (handelsrente) verschuldigd.
8.3    Gedane betalingen geschieden, strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt HOLLANDinrichters dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.
8.4    Ook al is voor een totale levering één bedrag als prijs overeengekomen dan heeft HOLLANDinrichters niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk een factuur te zenden en voldoening daarvan binnen acht dagen na datum te verlangen.
8.5    Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt. De volledige prijs is steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
a.    Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling heeft gevraagd, danwel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt;
b.    Enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever;
c.    Bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot metterwoon verlaten van Nederland blijkt.
8.7    Indien de opdrachtgever nalatig blijft enige (deel) factuur te voldoen, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten, gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00  verschuldigd.
8.8    De door HOLLANDinrichters redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen evenals de in rechte vastgestelde (proces) kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.9    HOLLANDinrichters is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking van 2% te verhogen. Bij het betalen vóór of op de vervaldag mag de afnemer het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, verlening/overdracht van rechten

9.1    Zolang de opdrachtgever niet al het HOLLANDinrichters aan de opdrachtgever, uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, volledig aan HOLLANDinrichters heeft voldaan blijven de aan opdrachtgever geleverde goederen, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt eigendom van HOLLANDinrichters.
9.2    De door HOLLANDinrichters geleverde goederen, die krachtens artikel 9 lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van deze goederen zorg te dragen en is hij niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
9.3    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden is opdrachtgever verplicht HOLLANDinrichters zo snel als redelijkerwijs van hem verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
9.4    Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niets zal doen, is HOLLANDinrichters gerechtigd de afgeleverde goederen, waarop het in artikel 9 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever zal aan HOLLANDinrichters alle medewerking verlenen, teneinde HOLLANDinrichters in de gelegenheid te stellen het in artikel 9 lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventuele benodigde demontages, dat op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag. HOLLANDinrichters zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen.
9.5    De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van HOLLANDinrichters:
a.    De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
b.    Alle aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan HOLLANDinrichters op de manier die wordt beschreven in artikel 3:329 BW;
c.    De vorderingen, die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door HOLLANDinrichters geleverde zaken te verpanden aan HOLLANDinrichters op die manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329BW

Artikel 10 - Risico

10.1    Het risico van verlies of beschadiging van zaken, die voorwerp zijn van de overeenkomst gaat op opdrachtgever over op het moment, waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

Artikel 11- Reclamering en garantie

11.1    De opdrachtgever dient het geleverde bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten:
a.    of de juiste zaken zijn geleverd;
b.    of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene;
c.    of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; -indien deze ontbreken- aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2    Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht, aan de opdrachtgever in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan HOLLANDinrichters te geschieden. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het verstrijken van de in de artikelen 11 lid 3 en 11 lid 4 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan HOLLANDinrichters te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen HOLLANDinrichters terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
11.3    Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat HOLLANDinrichters in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, dat gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
11.4    Artikelen 11 lid 2 en 11 lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken, die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door HOLLANDinrichters. Indien montage/installatie van het product door HOLLANDinrichters plaatsvindt, gaan de in de artikelen 11 lid 2 en 11 lid 3 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door HOLLANDinrichters is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 5 lid 4 zijn verstreken.
11.5    Indien de garantie van toepassing is en de zaken gebreken tonen, is HOLLANDinrichters verplicht binnen veertien dagen, nadat de opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld, het gebrek te herstellen danwel indien herstel op bezwaren stuit, de zaak te vervangen.
11.6    De opdrachtgever kan ter vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:
a.    HOLLANDinrichters tot twee maal toe een poging heeft gedaan het gebrek zelf te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn gebleken en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of,
b.    Indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken of ontbinding rechtvaardigen.
11.7    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a.    de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
b.    normale slijtage;
c.    montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
d.    de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e.    in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f.    materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan HOLLANDinrichters ter bewerking zijn verstrekt;
g.    materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h.    door HOLLANDinrichters van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan HOLLANDinrichters heeft verstrekt. 
11.8    Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met HOLLANDinrichters gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is HOLLANDinrichters met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HOLLANDinrichters tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
11.9    Indien HOLLANDinrichters om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1    De aansprakelijkheid van HOLLANDinrichters is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
12.2    Behoudens grove schuld aan de zijde van HOLLANDinrichters, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 1 is alle aansprakelijkheid van HOLLANDinrichters, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. In dat geval is de aansprakelijkheid van HOLLANDinrichters beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van HOLLANDinrichters beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)
12.3    HOLLANDinrichters is derhalve ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
12.4    Indien HOLLANDinrichters, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
12.5    Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen opdrachtgever is, is hij gehouden HOLLANDinrichters te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van HOLLANDinrichters in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
12.6    HOLLANDinrichters is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.Artikel 13 - Overmacht

13.1    Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
13.2    Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien HOLLANDinrichters bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtelijk het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding

14.1    Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met HOLLANDinrichters gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens HOLLANDinrichters te voldoen, is HOLLANDinrichters gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dat zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
14.2    Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1    HOLLANDinrichters neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan HOLLANDinrichters verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal HOLLANDinrichters, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever HOLLANDinrichters B.V. tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.
15.2    De door HOLLANDinrichters uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door hem verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen blijven eigendom van HOLLANDinrichters en dienen indien geen overeenkomst met HOLLANDinrichters tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van HOLLANDinrichters noch geheel of ten dele worden gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.
15.3    Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eveneens eigendom van HOLLANDinrichters, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door HOLLANDinrichters geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Artikel 16 - Geschillen

16.1    Alle geschillen in aangelegenheden, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van HOLLANDinrichters worden voorgelegd.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

17.1    Voor alle aangelegenheden, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 18 - Slotbepaling

18.1    Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HOLLANDinrichters B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag nr. 27323666.